กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวฐิติภัทร ทองมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

301 งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง

302 งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

303 งานพัฒนาบุคลากร

304 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

305 งานวินัยและรักษาวินัย

306 งานส่งเสริมและประเมินวิทยฐานะ

307 งาระดับชั้นและครูที่ปรึกษา

308 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

309 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

310 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

311 งานคณะสี

312 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

313 งานป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด

314 งานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาการศึกษา

315 งานสำนักงาน

เอกสารสำหรับขอยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว.21/2560

 1. ปว.01 แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน

 2. ปว.02 แบบขอยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 3. ปว.04 ใบปะหน้าสำหรับปิดผนึกกล่อง

 4. ปว.05 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

 5. ปว.06 รายงานการตรวจสอบและรับรองข้อมูลข้าราชการครูผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 6. ปว.07 หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน

 7. ปว.08 แบบขอรับการประเมินขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีครบ 5 ปี

 8. ปว.09 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู (รายสัปดาห์)

 9. วฐ.1

 10. วฐ.2

 11. วฐ.3

 12. แนวทางการรวมรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ว9/2564

เอกสารการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (ของ ว17/2552 สำหรับประกอบการประเมิน ว17+PA)

 1.  บันทึกข้อความขอรับการประเมินด้านที่ 3 ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน [บันทึกข้อความ]

 2. แบบขอรับการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 [ชำนาญการ][ชำนาญการพิเศษ]

 3. แบบบันทึกคะแนนการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 [ชำนาญการ][ชำนาญการพิเศษ]

 4. แบบสรุปคะแนนการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 [ชำนาญการ][ชำนาญการพิเศษ]

เอกสารประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564