กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ

หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

3.1 กลุ่มงานบุคลากร

      3.1.1 งานวางแผนอัตรากำลัง

      3.1.2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

      3.1.3 งานจัดระบบและทำทะเบียนประวัติ

      3.1.4 งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

      3.1.5 งานเลื่อนเงินเดือน

      3.1.6 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

      3.1.7 งานจัดระบบและพัฒนาระบบองค์กร

      3.1.8 งานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

      3.1.9 งานสำนักงาน

3.2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

      3.2.1 หัวหน้างานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

      3.2.2 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

      3.2.3 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

      3.2.4 งานวินัยและการลงโทษ

      3.2.5 งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์

      3.2.6 งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

      3.2.7 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

เอกสารสำหรับขอยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว.21/2560

 1. ปว.01 แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน

 2. ปว.02 แบบขอยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 3. ปว.04 ใบปะหน้าสำหรับปิดผนึกกล่อง

 4. ปว.05 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

 5. ปว.06 รายงานการตรวจสอบและรับรองข้อมูลข้าราชการครูผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 6. ปว.07 หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน

 7. ปว.08 แบบขอรับการประเมินขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีครบ 5 ปี

 8. ปว.09 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู (รายสัปดาห์)

 9. วฐ.1

 10. วฐ.2

 11. วฐ.3

 12. แนวทางการรวมรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

เอกสารการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (ของ ว17/2552 สำหรับประกอบการประเมิน ว17+PA)

 1. แบบขอรับการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 [ชำนาญการ][ชำนาญการพิเศษ]

 2. แบบบันทึกคะแนนการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 [ชำนาญการ][ชำนาญการพิเศษ]

 3. แบบสรุปคะแนนการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 [ชำนาญการ][ชำนาญการพิเศษ]