กลุ่มบริหารงานบุคคล


รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ

หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

3.1 กลุ่มงานบุคลากร

      3.1.1 งานวางแผนอัตรากำลัง

      3.1.2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

      3.1.3 งานจัดระบบและทำทะเบียนประวัติ

      3.1.4 งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

      3.1.5 งานวินัยและการลงโทษ

      3.1.6 งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์

      3.1.7 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

      3.1.8 งานสำนักงาน

3.2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

      3.2.1 งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

      3.2.2 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

      3.2.3 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

      3.2.4 หัวหน้างานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

      3.2.5 งานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

      3.2.6 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

      3.2.7 งานจัดระบบและพัฒนาระบบองค์กร

      3.2.8 งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

เอกสารสำหรับขอยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว.21/2560

 1. ปว.01 แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน

 2. ปว.02 แบบขอยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 3. ปว.04 ใบปะหน้าสำหรับปิดผนึกกล่อง

 4. ปว.05 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

 5. ปว.06 รายงานการตรวจสอบและรับรองข้อมูลข้าราชการครูผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 6. ปว.07 หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน

 7. ปว.08 แบบขอรับการประเมินขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีครบ 5 ปี

 8. ปว.09 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู (รายสัปดาห์)

 9. วฐ.1

 10. วฐ.2

 11. วฐ.3

 12. แนวทางการรวมรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด