มูลนิธิ

  • มูลนิธิคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
  • มูลนิธิพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
  • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา