ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ