ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาวาอากาศตรีหญิงพิมพร เทียนอุดม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพรพชร สุนทรนนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายธงชัย อินทรพาณิชย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ