ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพรพชร สุนทรนนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

นางดารณี แรงเขตวิทย์

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป