ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพรพชร สุนทรนนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายธงชัย อินทรพาณิชย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางดารณี แรงเขตวิทย์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป