ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.สมพร สังวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวฐิติภัทร ทองมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ