ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
Bodindecha (Sing Singhaseni)
อักษรย่อ บ.ด.
วันสถาปนาโรงเรียน 30 เมษายน พ.ศ.2514
วันวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก 7 พฤษภาคม พ.ศ.2514
เครื่องหมายประจำโรงเรียน พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
ปรัชญาโรงเรียน ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
อัตลักษณ์ลูกบดินทร ลูกบดินทรประพฤติดีมีความรู้
เอกลักษณ์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา
ศูนย์รวมใจชาวบดินทรเดชา เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
ดอกไม้ประจำโรงเรียน บัวนิลุบล หรือบัวสีน้ำเงิน
สีประจำโรงเรียน    สีน้ำเงิน
สีประจำคณะ  
– คณะฉัตรบดินทร สีเหลือง
– คณะปิ่นขัตติยะ สีชมพู
– คณะเตชะสิงหราช สีเขียว
– คณะภูวนารถรัตนะ สีแสด
– คณะภัทรพระเกี้ยว สีฟ้า
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชบดินทรเดชา
วันสำคัญของโรงเรียน วันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
วันที่  24 มิถุนายน ของทุกปี

 


School Buddha Phra Buddha BodinPitakBorirakSitsaya
School Emblem PhraKiao
School Spirit ChaoprayaBodindecha (Sing Singhaseni)
School Abbreviation B.D.
School Motto Smart and well-behaved
School Flower Blue Lotus
School Color  Blue
School Houses  
– ChatBodin Yellow house
– Pin Kattiya Pink house
– TechaSingharat Green house
– PuvanartRattana Orange house
– PattaraPhraKiao Blue house
School March Bodindecha March
Established date April 30th, 1971