ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธัชชา เทศน์ธรรม

รายชื่อคณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาผู้เรียน เจียระไนอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางศิลปะ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานทั้งในทางการสนทนา การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความเป็นเลิศทางศิลปะตรงตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. มีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะระดับชั้นละ 40 คน
2. ส่งครูอาจารย์อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 คน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนสอบกลางภาคเรียนได้คะแนนเกินครึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการสอบปลายภาคเรียน
5  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางศิลปะวางแผนแก้ปัญหาได้


Department of Arts
Vision
To provide a place of excellence where students can achieve full potential in their academic, creative, personal, physical and moral development to become leaders in a global communities.
Mission
To develop and enhance students’ critical thinking skills and understanding in the arts through the designated coursework in visual arts and music.
Goals
1. To set up and provide a classroom and special support for 40 gifted art students.
2. To provide external supports for art instructors.
3. To help all students pass midterm and final exam with the passing grade of 50.
4. To help all students use and apply properart skills in their daily lives.