กลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวฐิติภัทร ทองมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน


นายวัชรพงศ์ หอมนาน

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป

4.1 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

      4.1.1 งานกิจการนักเรียน

      4.1.2 งานระดับชั้นและปกครองนักเรียน

      4.1.3 งานคณะสี

      4.1.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

      4.1.5 งานสารวัตรและวินัยนักเรียน

      4.1.6 งานป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งเสพติด

      4.1.7 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

      4.1.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

      4.1.9 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

4.2 กลุ่มงานบริการ

      4.2.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

      4.2.2 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา

      4.2.3 งานสัมพันธ์ชุมชน

      4.2.4 งานโภชนาการ

      4.2.5 งานสาธารณูปโภค

      4.2.6 งานอนามัยโรงเรียน

      4.2.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

      4.2.8 งานธุรการ

      4.2.9 งานรับนักเรียน

      4.2.10 งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

      4.2.11 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

      4.2.12 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

      4.2.13 งานยานพาหนะ

      4.2.14 งานสำนักงาน

ค่าบำรุงสถานที่