กลุ่มบริหารทั่วไป


นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 • งานสำนักงาน (401)

 • งานสารบรรณ (402)

 • งานประชาสัมพันธ์ (403)

 • งานสัมพันธ์ชุมชน (404)

 • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (405)

 • งานสวัสดิการโรงเรียน (406)

 • งานโภชนาการ (407)

 • งานโสตทัศนศึกษา (408)

 • งานอนามัยโรงเรียน (409)

 • งานสาธารณูปโภค (410)

 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)