กลุ่มบริหารทั่วไป


นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป


นายวัชรพงศ์ หอมนาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป

401 งานสารบรรณ

402 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา

403 งานสัมพันธ์ชุมชน

404 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

405 งานโภชนาการ

406 งานโสตทัศนศึกษา

407 งานอนามัยโรงเรียน

408 งานสาธารณูปโภค

409 งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

410 งานยานพาหนะ

411 งานสำนักงาน

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารทั่วไป

ค่าบำรุงสถานที่