กลุ่มบริหารทั่วไป


นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป

  • งานสำนักงาน (401)

  • งานสารบรรณ (402)

  • งานประชาสัมพันธ์ (403)

  • งานสัมพันธ์ชุมชน (404)

  • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (405)

  • งานสวัสดิการโรงเรียน (406)

  • งานโภชนาการ (407)

  • งานโสตทัศนศึกษา (408)

  • งานอนามัยโรงเรียน (409)

  • งานสาธารณูปโภค (410)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)