กลุ่มนโยบายและแผน


นางวณิตา ประภัศร

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ขอบข่ายงานกลุ่มนโยบายและแผน

  • งานสำนักงานผู้อำนวยการและกลุ่มนโยบายและแผน (501)

  • งานวางแผนและพัฒนาองค์กร (502)

  • งานสารสนเทศ (503)

  • งานรับนักเรียน (504)

  • งานประกันคุณภาพการศึกษา (505)

  • งานจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณ (506)