กลุ่มนโยบายและแผน


นางอังคณารัตน์ หวังดี

ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

ขอบข่ายงานกลุ่มนโยบายและแผน

501 งานวางแผนและพัฒนาองค์กร

502 งานสารสนเทศ

503 งานประกันคุณภาพการศึกษา

504 งานจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณ

505 งานรับนักเรียน

506 งานสำนักงานผู้อำนวยการ

507 งานสนองนโยบายและจุดเน้น

507.1 โครงการธนาคารน้ำใจ

507.2 โครงการครอบครัวอุปถัมภ์

507.3 โครงการธนาคาโรงเรียน

507.4 โครงการโรงเรียนสุจริต

507.5 โครงการ To Be Number One