คู่มือการใช้งานโปรแกรม

  1. คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมผลส้ม – [ดาวน์โหลด]
  2. คู่มือการใช้งาน Module การเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) กิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียน – [ดาวน์โหลด]
  3. คู่มือการกรอกคำขอเปิดกิจกรรมชุมนุมวิชาการ (สำหรับภาคเรียนถัดไป) – [ดาวน์โหลด]
  4. คู่มือการเปิดใช้งานบัญชีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนใหม่ – [ดาวน์โหลด]
  5. คู่มือการพิมพ์ใบรายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมชุมนุมด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอน – [ดาวน์โหลด]