เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษาเกียรติประวัติที่ได้รับชื่อหน่วยงาน
2515รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2516รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2532รางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่จัดการบริหารโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2533รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน “ดีมาก”กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2535รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นสสวท.
2535รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2536รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2537รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2538รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2539รางวัลห้องสมุดดีเด่นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
2541รางวัลชนะเลิศโครงการ
“รักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต”
สำนักงาน ปปช.
2542ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการแข่งขันวงโยธวาทิตกระทรวงศึกษาธิการ
2543รางวัลโรงเรียนเยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2544โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดสิ่งแวดล้อม ISO 14001สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2545รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต “2002 World Championship For Marching Show Band” ณ ประเทศญี่ปุ่นWorld Association of  Marching Show Band  Chiba  Japan
2545รางวัลการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวดีเด่นระดับประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
2546รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนประเภทวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปีสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
2547รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมกระทรวงศึกษาธิการ
2548รางวัลเหรียญทองโครงการ “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม One School One Innovation”กระทรวงศึกษาธิการ
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรียอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ Power Band Awardsสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) และสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์บริษัทสยามกลการ
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต  นักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารทหารไทย
2549รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ ยามาฮ่าไทยแลนด์ มาร์ชชิงแบนด์ คอมเพททิชั่น ครั้งที่ 11 (เป็นสมัยที่ 4)บริษัทสยามกลการ
2549โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2549โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices ) ด้านกระบวนการจัดการเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2550รางวัลชนะเลิศโครงการไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์วิถีชีวิตที่พอเพียง ของคนไทยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
2550ชนะเลิศวงโยธวาทิตโลก ประเภท Marching Band และ Paradeณ  ประเทศมาเลเซียWorld Association of  Marching Show Band  Chiba  Japan
2552รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านสมาคมองค์กรมูลนิธิ สถาบัน หน่วยงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
2552รางวัลเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
2552โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี  16 ปี และ18 ปีกระทรวงศึกษาธิการ
2552รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี ในการแข่งขันมหกรรมนักเรียน สพฐ. ประเภทวอลเลย์บอลหญิง สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1สพฐ.
2553รางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการระบบนิเทศการศึกษาภายในดีเด่น ประจำปี 2553สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2553รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมประชาธิปไตยสพฐ.
2559โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2559รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-
2559รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ระดับประเทศ ในโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประเภท Senior Division-
2560รางวัลโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนามูลนิธิ ดร.เทียม ร่วมกับสมาคมสตรีเพื่อสตรี
2560รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการแนะแนวอาชีพ” ตามโครงการสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2561รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์-
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ “พลังงานไทย...เพื่อใคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)
2561รางวัลชมเชยอันดับ 7 เกียรติบัตรเหรียญทอง ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ-
2561รางวัลเหรียญทอง แข่งขันเทควันโด ประเภทคู่ผสม รายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เชียงรายเกมส์-
2561รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Speech Contest ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2561รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2561คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดงานเขียนเยาวชน “ผู้นำที่แท้” ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2561-
2561รางวัลชนะเลิศ แข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม “นวัตกรรมเขื่อนจากขยะกู้โลก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับรายการช่อง 9 การ์ตูน
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์