เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษาเกียรติประวัติที่ได้รับชื่อหน่วยงาน
2515รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2516รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2532รางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่จัดการบริหารโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2533รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน “ดีมาก”กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2535รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นสสวท.
2535รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2536รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2537รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2538รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2539รางวัลห้องสมุดดีเด่นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
2541รางวัลชนะเลิศโครงการ
“รักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต”
สำนักงาน ปปช.
2542ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการแข่งขันวงโยธวาทิตกระทรวงศึกษาธิการ
2543รางวัลโรงเรียนเยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2544โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดสิ่งแวดล้อม ISO 14001สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2545รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต “2002 World Championship For Marching Show Band” ณ ประเทศญี่ปุ่นWorld Association of  Marching Show Band  Chiba  Japan
2545รางวัลการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวดีเด่นระดับประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
2546รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนประเภทวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปีสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
2547รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมกระทรวงศึกษาธิการ
2548รางวัลเหรียญทองโครงการ “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม One School One Innovation”กระทรวงศึกษาธิการ
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรียอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ Power Band Awardsสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) และสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์บริษัทสยามกลการ
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต  นักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารทหารไทย
2549รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ ยามาฮ่าไทยแลนด์ มาร์ชชิงแบนด์ คอมเพททิชั่น ครั้งที่ 11 (เป็นสมัยที่ 4)บริษัทสยามกลการ
2549โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2549โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices ) ด้านกระบวนการจัดการเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2550รางวัลชนะเลิศโครงการไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์วิถีชีวิตที่พอเพียง ของคนไทยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
2550ชนะเลิศวงโยธวาทิตโลก ประเภท Marching Band และ Paradeณ  ประเทศมาเลเซียWorld Association of  Marching Show Band  Chiba  Japan
2552รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านสมาคมองค์กรมูลนิธิ สถาบัน หน่วยงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
2552รางวัลเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
2552โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี  16 ปี และ18 ปีกระทรวงศึกษาธิการ
2552รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี ในการแข่งขันมหกรรมนักเรียน สพฐ. ประเภทวอลเลย์บอลหญิง สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1สพฐ.
2553รางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการระบบนิเทศการศึกษาภายในดีเด่น ประจำปี 2553สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2553รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมประชาธิปไตยสพฐ.
2559โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2559รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-
2559รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ระดับประเทศ ในโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประเภท Senior Division-
2560รางวัลโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนามูลนิธิ ดร.เทียม ร่วมกับสมาคมสตรีเพื่อสตรี
2560รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการแนะแนวอาชีพ” ตามโครงการสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2561รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์-
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ “พลังงานไทย...เพื่อใคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)
2561รางวัลชมเชยอันดับ 7 เกียรติบัตรเหรียญทอง ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ-
2561รางวัลเหรียญทอง แข่งขันเทควันโด ประเภทคู่ผสม รายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เชียงรายเกมส์-
2561รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Speech Contest ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2561รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2561คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดงานเขียนเยาวชน “ผู้นำที่แท้” ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2561-
2561รางวัลชนะเลิศ แข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม “นวัตกรรมเขื่อนจากขยะกู้โลก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับรายการช่อง 9 การ์ตูน
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
deneme bonusu veren siteler casino siteleri gsa-esports.net kugutsumen.com luxury gulet charter luxury blue cruise

bahisdene.com

evden eve nakliyat Nakliyat

güvenilir online casino siteleri 2023

jetbahis

Rexbet

hovarda

mobilbahis

Deneme Bonus

sekabet

maltcasino.biz

pinbahis

betduman.com

olabahis

وان ایکس بت

En İyi Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2023

1xbet

evden eve nakliyat parça eşya taşıma evden eve nakliyat ofis taşıma istanbul evden eve nakliyat watch teen sex Nakliyat firmaları
סרטון הסקס הפורנו הטוב ביותר של 2023 עם סקס חובבני ונערות חרמניות la meilleure pornomia khalifa avec la fille arabe chaude aux gros seins voyeur de sexe amateur en public avec de jeunes adolescents excités