เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษาเกียรติประวัติที่ได้รับชื่อหน่วยงาน
2515รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2516รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2532รางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่จัดการบริหารโรงเรียนดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2533รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน “ดีมาก”กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2535รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นสสวท.
2535รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2536รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2537รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2538รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2539รางวัลห้องสมุดดีเด่นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
2541รางวัลชนะเลิศโครงการ
“รักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต”
สำนักงาน ปปช.
2542ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการแข่งขันวงโยธวาทิตกระทรวงศึกษาธิการ
2543รางวัลโรงเรียนเยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2544โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดสิ่งแวดล้อม ISO 14001สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2545รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต “2002 World Championship For Marching Show Band” ณ ประเทศญี่ปุ่นWorld Association of  Marching Show Band  Chiba  Japan
2545รางวัลการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวดีเด่นระดับประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
2546รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนประเภทวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปีสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
2547รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมกระทรวงศึกษาธิการ
2548รางวัลเหรียญทองโครงการ “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม One School One Innovation”กระทรวงศึกษาธิการ
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรียอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ Power Band Awardsสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) และสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์บริษัทสยามกลการ
2549รางวัลชนะเลิศวงดนตรีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต  นักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารทหารไทย
2549รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ ยามาฮ่าไทยแลนด์ มาร์ชชิงแบนด์ คอมเพททิชั่น ครั้งที่ 11 (เป็นสมัยที่ 4)บริษัทสยามกลการ
2549โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2549โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices ) ด้านกระบวนการจัดการเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2550รางวัลชนะเลิศโครงการไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์วิถีชีวิตที่พอเพียง ของคนไทยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
2550ชนะเลิศวงโยธวาทิตโลก ประเภท Marching Band และ Paradeณ  ประเทศมาเลเซียWorld Association of  Marching Show Band  Chiba  Japan
2552รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านสมาคมองค์กรมูลนิธิ สถาบัน หน่วยงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
2552รางวัลเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
2552โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี  16 ปี และ18 ปีกระทรวงศึกษาธิการ
2552รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี ในการแข่งขันมหกรรมนักเรียน สพฐ. ประเภทวอลเลย์บอลหญิง สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1สพฐ.
2553รางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการระบบนิเทศการศึกษาภายในดีเด่น ประจำปี 2553สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
2553รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมประชาธิปไตยสพฐ.