เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษา

เกียรติประวัติที่ได้รับ

ชื่อหน่วยงาน

2515

รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2516

างวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2532

รางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่จัดการบริหารโรงเรียนดีเด่น

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2533

รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน “ดีมาก”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2535

รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สสวท.

2535

รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

2536

รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

2537

รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

2538

รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2539

รางวัลห้องสมุดดีเด่น

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

2541

รางวัลชนะเลิศโครงการ

“รักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต”

สำนักงาน ปปช.

2542

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการแข่งขันวงโยธวาทิต

กระทรวงศึกษาธิการ

2543

รางวัลโรงเรียนเยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2544

โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดสิ่งแวดล้อม

ISO 14001

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

2545

รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต “2002 World Championship For Marching Show Band” ณ ประเทศญี่ปุ่น

World Association of  Marching

Show Band  Chiba  Japan

2545

รางวัลการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวดีเด่นระดับประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

2546

รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนประเภทวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

2547

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

รางวัลเหรียญทองโครงการ “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม

One School One Innovation”

กระทรวงศึกษาธิการ

2549

รางวัลชนะเลิศวงดนตรียอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ Power Band Awards

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) และสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย

2549

รางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์

บริษัทสยามกลการ

2549

รางวัลชนะเลิศวงดนตรีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดแข่งขัน

วงโยธวาทิต  นักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารทหารไทย

2549

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ ยามาฮ่าไทยแลนด์ มาร์ชชิงแบนด์ คอมเพททิชั่น ครั้งที่ 11 (เป็นสมัยที่ 4)

บริษัทสยามกลการ

2549

โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2549

โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices ) ด้านกระบวนการจัดการเรียน

กระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2550

รางวัลชนะเลิศโครงการไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์

วิถีชีวิตที่พอเพียง ของคนไทย

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

2550

ชนะเลิศวงโยธวาทิตโลก ประเภท Marching Band และ Paradeณ  ประเทศมาเลเซีย

World Association of  Marching

Show Band   Chiba   Japan

2552

รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านสมาคมองค์กรมูลนิธิ สถาบัน หน่วยงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม

2552

รางวัลเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ

2552

โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2552

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี  16 ปี และ18 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ

2552

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี ในการแข่งขันมหกรรมนักเรียน สพฐ. ประเภทวอลเลย์บอลหญิง สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1

สพฐ.

2553

รางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการระบบนิเทศการศึกษาภายในดีเด่น ประจำปี 2553

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

2553

รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมประชาธิปไตย

สพฐ.

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)