การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง

รายชื่อคณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการออกแบบงาน และทำงานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นพลโลกในศตวรรษ 21 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำด้านเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการออกแบบงาน และทำงานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นพลโลกในศตวรรษ 21 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ (Goal)

1. เพื่อให้นักเรียนนำทักษะการทำงานไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง