บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวันวิสา พริพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา


นายสาธิต สมใจ


นายรชต ทองสมบูรณ์


นางแววดาว วรัญญานนท์


นางจรินพรรณ กลิ่นหอม


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา


นายโกศล มูลพรม


นางสาวธนาตา พีรกันทรากร


นางสาวจินดา ไขตะขบ


นางสาวสุชาวดี เทพกฤช


นางสาวจันทมาศ ทิมโต


นางสาวสุพพัตรา นวะศรี


นางฐิติยา รัตนฉายา


นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง


นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์


นายสุจินดา ปรากฏวงศ์


นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ


นายนัทธพงศ์ นาคเกษม


นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ


นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง


นางสาวฐิตารีย์ เทมี


นายกำธร เพ็งสระเกษ


นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์


นายศุภกิจ สร้อยฟ้า


นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์


นางสาวพัทธิดา เสนาะ


นางสาวณัฐชา นีละไพจิตร