บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวันวิสา พริพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา


นายสาธิต สมใจ


นายรชต ทองสมบูรณ์


นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี


นางวรดา บุญล้ำเลิศ


นางแววดาว วรัญญานนท์


นางจรินพรรณ กลิ่นหอม


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา


นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว


นายโกศล มูลพรม


นางสาวธนาตา พีรกันทรากร


นางสาวจินดา ไขตะขบ


นางสาวสุชาวดี เทพกฤช


นางสาวจันทมาศ ทิมโต


นางสาวสุพพัตรา นวะศรี


นางฐิติยา รัตนฉายา


นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง


นายศุภชัย พุทธกุล


นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์


นายสุจินดา ปรากฏวงศ์


นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ


นายนัทธพงศ์ นาคเกษม


นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ


นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง


นางสาวฐิตารีย์ เทมี


นายกำธร เพ็งสระเกษ


นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์


นายศุภกิจ สร้อยฟ้า


นางสาวสุปรียา ใจก้าวหน้า


นางสาวพัทธิดา เสนาะ


นางสาวเซียงหยวน หม่า
(Miss MA Xiangyuan)