บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวันวิสา พริพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา


นางจรินพรรณ กลิ่นหอม


นายสาธิต สมใจ


นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว


นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี


นางวรดา บุญล้ำเลิศ


นางแววดาว วรัญญานนท์


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา


นายรชต ทองสมบูรณ์


นางสาวสุชาวดี เทพกฤช


นายโกศล มูลพรม


นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล


นางสาวธนาตา พีรกันทรากร


นางสาวจินดา ไขตะขบ


นางสาวจันทมาศ ทิมโต


นางสาวสุพพัตรา นวะศรี


นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง


นางสาวชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย


นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง


นายศุภชัย พุทธกุล


นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์


นายสุจินดา ปรากฏวงศ์


นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ


นายนัทธพงศ์ นาคเกษม


นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ


นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง


นางสาวฐิตารีย์ เทมี


นางสาวชฎาพร เสามั่น


นางสาวทิพย์สุดา ธรรมสวาสดิ์


นางสาวเซียงหยวน หม่า
(Miss MA Xiangyuan)