บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวันวิสา พริพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางแววดาว วรัญญานนท์


นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี


นางวรดา บุญล้ำเลิศ


นางจรินพรรณ กลิ่นหอม


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา


นายสาธิต สมใจ


นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา


นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว


นายโกศล มูลพรม


นายรชต ทองสมบูรณ์


นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล


นางสาวธนาตา พีรกันทรากร


นางสาวจินดา ไขตะขบ


นางสาวสุชาวดี เทพกฤช


นางสาวจันทมาศ ทิมโต


นางสาวสุพพัตรา นวะศรี


นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง


นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง


นายศุภชัย พุทธกุล


นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์


นายสุจินดา ปรากฏวงศ์


นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ


นายนัทธพงศ์ นาคเกษม


นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ


นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง


นางสาวฐิตารีย์ เทมี


นางสาวชฎาพร เสามั่น


นางสาวทิพย์สุดา ธรรมสวาสดิ์


นางสาวเซียงหยวน หม่า
(Miss MA Xiangyuan)