แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การสอนของข้าราชการครูและบุคลากร

ประกาศค่าเป้าหมาย


 

ว101.1 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน

 

ว101.2 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 

ว101.3 แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 

ว101.4 แบบการขอแลกเปลี่ยนคาบสอนมอบหมายหน้าที่

 

ว101.5 แบบขออนุญาตแลกการปฏิบัติหน้าที่กำกับการสอบ-กองกลาง

 

ว101.6 แบบรายงานการไม่บันทึกการเรียนการสอน ระดับวิชาการ

 

ว101.7 แบบชี้แจงเหตุผลที่ไม่รายงานการสอน

 

ว.101.8 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 

ว.101.9 แบบประเมินสื่อการสอน

 

ว.101.10 แบบประเมินผลการใช้กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ว.101.11 แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้

 

ว.101.12 แบบตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารอื่น ๆ
– บันทึกข้อความนำส่งเรื่อง (กรณีไม่มีเอกสารต้นเรื่อง)

 

– ตราครุฑ