แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารวิชาการ

แบบฟอร์มปะหน้า – [docx]
บันทึกข้อความ – [dotx]
บันทึกข้อความ มีรายละเอียด – [dotx]
หนังสือออก – [dotx]
หนังสือออกมีรายละเอียด – [dotx]
คำสั่งโรงเรียน – [dotx]


ว.101.1 แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน – [docx]
ว.101.2 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา – [docx]
ว.101.3 แบบขออนุญาตผู้ปกครอง – [docx]
ว.101.4 แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา – [docx]
ว.101.5 ขออนุญาตให้นักเรียนไปโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ – [docx]
ว.101.6 แบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม – [docx]
ว.101.7 แบบสำรวจอัตรากำลังครู – [docx]
ว.101.8 แบบสำรวจคาบสอนของครูผู้สอน – [docx]
ว.101.9 การจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ – [docx]
ว.101.10 แบบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนคาบสอน – [docx]
ว.101.11 แบบรายงานการไม่ลงนามในแบบสำรวจการเรียนการสอน – [docx] [pdf]
ว.101.12 แบบบันทึกการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ – [docx]
ว.101.13 รายงานการประชุม – [docx]
ว.101.14 สรุปผลการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ – [docx]
ว.101.15 รายการส่งครูเข้าร่วมสัมมนา – [docx]
ว.101.16 ขออนุญาตแลกคุมสอบ – [docx]
ว.101.17 สำรวจ การจ่าย – รับข้อสอบ – [docx]
ว.101.18 แบบสำรวจข้อสอบที่ใช้ในการสอบ – [docx]
ว.101.19 ตารางการแลกคาบสอน – [docx]
ว.101.20 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ – [docx][pdf]
ว.101.21 แบบประเมินสื่อการสอน – [docx][pdf]
ว.101.22.1 แบบประเมินผลการใช้กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน – [pdf]
ว.101.23 แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ – [docx]
ว.101.24 แบบตรวจคุณภาพหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ – [pdf]