บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายพิทยา ทองเงิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์


นางณัฐธยา วิเศษวงษา


นายชยุตม์ พรายน้ำ


นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต


นางมนวิภา อ่อนศรี


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง


นางสุภาพร ขาวพิมพ์


นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี


นายมงคล คมไสย


นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์


นางสาวหฤทย์ อันไธสง


นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ


นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม


นายไพศาล วงษ์ระหงษ์


นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล


นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล


นางสาวชนิดา ลาอ่อน


นางพนิดา โฉมศรี


นายภัคพล อนุรักษ์เลขา


นายนิพนธ์ แก้วดารา


นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร


นายธนชาติ เอียสกุล


นางสาวปัณณิดา ประสานสอน


นางสาวชลิตตา เจริญสุข


นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว


นายอดุล ดือราแม


ว่าที่ ร.ต. หญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว


นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร


นางสาวสิริวิมล วังวงษ์


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน


นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง


นางสาวสวัญญา ประจำเรือ


นางสาวชลธิชา คำกองแก้ว


นางจิตฐิพร ณ ศรีโต


นายณัฐนันท์ บุญไชย


นายทินภัทร ฉลาดคิด