บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายอดุล ดือราแม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายนิพนธ์ แก้วดารา


นางณัฐธยา วิเศษวงษา


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง


นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล


นางสาวประภาพรรณ  แก้วเหมือน


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า


นางมนวิภา อ่อนศรี


นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต


นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ


นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์


นางสุภาพร ขาวพิมพ์


นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี


นายชยุตม์ พรายน้ำ


นายมงคล คมไสย


นายพิชญเมธี  แสงดี


นายพิทยา ทองเงิน


นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์


นางสาวหฤทย์ อันไธสง


นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ


นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม


นายไพศาล วงษ์ระหงษ์


นายพิสุทธิ์  แซ่อึ้ง


นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล


นางชนิดา ศรีคง


นางพนิดา โฉมศรี


นางสาวพรรณี  สิมอุด


นายภัคพล อนุรักษ์เลขา


นายธนชาติ เอียสกุล


นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร


นางสาวปัณณิดา ประสานสอน


นางสาวชลิตตา เจริญสุข


นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว


นายลัทธพล  ด่านสกุล


นางสาววาสนา ผาสุขหัส


ว่าที่ ร.ต. หญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว


นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร


นางสาวสิริวิมล วังวงษ์


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน


นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง


นางสาวสวัญญา ประจำเรือ


นางสาวชลธิชา คำกองแก้ว


นางจิตฐิพร ณ ศรีโต


นายณัฐนันท์ บุญไชย


นางสาวชลนิชา  โคตรสีหา


นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น


นางปิยวดี  โฆษิตศิริทัศน์


นางวิลาสินี ช้อยชด


นางสาวปิยะรัตน์ สารภี