บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายอดุล ดือราแม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายมงคล คมไสย


นางณัฐธยา วิเศษวงษา


นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล


นางสาวประภาพรรณ  แก้วเหมือน


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า


นางมนวิภา อ่อนศรี


นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ


นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์


นางสุภาพร ขาวพิมพ์


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง


นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี


นายชยุตม์ พรายน้ำ


นายพิชญเมธี  แสงดี


นายพิทยา ทองเงิน


นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์


นางสาวหฤทย์ อันไธสง


นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ


นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม


นายไพศาล วงษ์ระหงษ์


นายพิสุทธิ์  แซ่อึ้ง


นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล


นางชนิดา ศรีคง


นางพนิดา โฉมศรี


นางสาวพรรณี  สิมอุด


นายภัคพล อนุรักษ์เลขา


นายธนชาติ เอียสกุล


นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร


นางสาวปัณณิดา ประสานสอน


นายนิพนธ์ แก้วดารา


นางสาวชลิตตา เจริญสุข


นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว


นายลัทธพล  ด่านสกุล


นางสาววาสนา ผาสุขหัส


ว่าที่ ร.ต. หญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว


นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร


นางสาวสิริวิมล วังวงษ์


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน


นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง


นางสาวสวัญญา ประจำเรือ


นางสาวชลธิชา คำกองแก้ว


นางจิตฐิพร ณ ศรีโต


นายณัฐนันท์ บุญไชย


นางสาวชลนิชา  โคตรสีหา


นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น


นางปิยวดี  โฆษิตศิริทัศน์


นางสาววิลาสินี ช้อยชด


นางสาววิไลลักษณ์ อานิน


นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์


นางสาวปิยะรัตน์ สารภี


นายสุเมธพงษ์ จงรักษา