บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสุภาพร ขาวพิมพ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางมนวิภา อ่อนศรี


นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ


นายชยุตม์ พรายน้ำ


นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์


นางสาวชลิตตา เจริญสุข


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง


นางณัฐธยา วิเศษวงษา


นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์


นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี


นายพิชญเมธี  แสงดี


นายพิทยา ทองเงิน


นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์


นางสาวหฤทย์ อันไธสง


นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ


นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม


นายไพศาล วงษ์ระหงษ์


นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล


นายพิสุทธิ์  แซ่อึ้ง


นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล


นางชนิดา ศรีคง


นางพนิดา โฉมศรี


นางสาวพรรณี  สิมอุด


นายภัคพล อนุรักษ์เลขา


นายธนชาติ เอียสกุล


นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร


นางสาวปัณณิดา ประสานสอน


นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว


นายลัทธพล ด่านสกุล


นางสาวประภาพรรณ  แก้วเหมือน


ว่าที่ ร.ต. หญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว


นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน


นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง


นางสาวสวัญญา ประจำเรือ


นางสาวชลธิชา คำกองแก้ว


นางจิตฐิพร ณ ศรีโต


นายณัฐนันท์ บุญไชย


นางสาวชลนิชา  โคตรสีหา


นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น


นางปิยวดี  โฆษิตศิริทัศน์


นางสาววิลาสินี ช้อยชด


นางสาววิไลลักษณ์ อานิน


นายจตุพร ใจหาญ


นางสาวณัฐณิชา แซ่เลา


นางสาวปิยะรัตน์ สารภี


นายสหัสชัย เจริญครองสกุล


นายสิทธิพล งามไสว