คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชาคริต แจ่มศรี

รายชื่อคณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิตดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวล้ำทันเทคโนโลยี เจียระไนอัจฉริยภาพเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาบุคลลากรเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างทักษะชีวิต ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวล้ำทันเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ สู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
4. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล