บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์


นางจริญญา แก้ววงษา


นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์


นายคมเดช พรมนาค


นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง


นางประภา ปักษี


นางสาวปวีณา ยอดยศ


นางสาวอุษา เกตุหาร


นางมลิวรรณ์ มูลพรม


นางสาวมะลิสา ศรีนอก


นางชลกร ชาครอง


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว


นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง


นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล


นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์


นางสาวนวลละออ ต้นเคน


นายฐิติพงศ์ จันทสีร์


นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ


นายนิรรัตน์ อจลพล