บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางจริญญา แก้ววงษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์


นายคมเดช พรมนาค


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว


นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์


นางสาวมะลิสา ศรีนอก


นางมลิวรรณ์ มูลพรม


นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง


นางประภา ปักษี


นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์


นางชลกร ชาครอง


นางสาวอุษา เกตุหาร


นางสาวปวีณา ยอดยศ


นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง


นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล


นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์


นางสาวนวลละออ ต้นเคน


นายฐิติพงศ์ จันทสีร์


นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ


นายนิรรัตน์ อจลพล