บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์
[email protected]

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปวีณา ยอดยศ
[email protected]


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว
[email protected]


นายคมเดช พรมนาค
[email protected]


นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง
[email protected]


นางประภา ปักษี
[email protected]


นางสาวอุษา เกตุหาร
[email protected]


นางมลิวรรณ์ มูลพรม
[email protected]


นางสาวมะลิสา ศรีนอก
[email protected]


นางชลกร ชาครอง
[email protected]


นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง
[email protected]


นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล
[email protected]


นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์
[email protected]


นางสาวนวลละออ ต้นเคน
[email protected]


นายฐิติพงศ์ จันทสีร์
[email protected]


นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ
[email protected]


นายนิรรัตน์ อจลพล
[email protected]


นางสัจจา ภูพลผัน
[email protected]


นางสาวประภัสสร ทับทิมดี
[email protected]