บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว


นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์


นางจริญญา แก้ววงษา


นายคมเดช พรมนาค


นางสาวมะลิสา ศรีนอก


นางมลิวรรณ์ มูลพรม


นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง


นางประภา ปักษี


นางชลกร ชาครอง


นางสาวอุษา เกตุหาร


นางสาวปวีณา ยอดยศ


นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง


นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล


นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์


นางสาวนวลละออ ต้นเคน


นายฐิติพงศ์ จันทสีร์


นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ


นายนิรรัตน์ อจลพล