บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง


นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ


นางสมร จันทนาคม


นางสุนิภรณ์ รุจิลาวัณย์


นางสาวพัณนริตาภา สมมณี


นายบวรวุฏ จีระดิษฐ์


นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ


นางสาวอภิญญา บุญแก้ว


นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค


นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ


นายพีรพันธ์ นิ่มลบ


นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ


ว่าที่ ร.ต.ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง


นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์


นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท


นางสาวสุกัญญา รอดระกำ


นายศุภโชค สังขศรี


นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี


นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา


นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล


นายสุภกิจ แก้วดวงดี


นางสาววิลาวัลย์ วิโค