บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสมร จันทนาคม


นางสาวพัณนริตาภา สมมณี


นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ


นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค


นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ


นายพีรพันธ์ นิ่มลบ


นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ


ว่าที่ ร.ต.ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง


นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์


นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท


นางสาวสุกัญญา รอดระกำ


นายศุภโชค สังขศรี


นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี


นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา


นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล


นายสุภกิจ แก้วดวงดี


นางสาววิลาวัลย์ วิโค


นายณัฐนันกร ถุงทอง


นายรัชตะ เชียร์ศิริกุล