บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล
[email protected]

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์
[email protected]


นางจิรพันธ์ อัตจริต
[email protected]


นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด
[email protected]


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ
[email protected]


นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค
[email protected]


นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ
[email protected]


นายพีรพันธ์ นิ่มลบ
[email protected]


นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ
[email protected]


ว่าที่ ร.ต.ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง
[email protected]


นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท
[email protected]


นางสาวสุกัญญา รอดระกำ
[email protected]


นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี
[email protected]


นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา
[email protected]


นายสุภกิจ แก้วดวงดี
[email protected]


นางสาววิลาวัลย์ วิโค
[email protected]


นายกิตติพงศ์ คงแก้ว
[email protected]


นางสาวอารยา ปัญจพิสิฐ
[email protected]


นายกฤษฏา สังวรณ์
[email protected]


นายนราทร สุวรรณ
[email protected]


นางสาวกรภัทร์ ชัยธนวรกาล
[email protected]