เกียรติประวัติครูดีเด่น

ปีการศึกษาเกียรติประวัติที่ได้รับชื่อหน่วยงาน
2550รางวัลประทานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแก่ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
คุณครูศศลักษณ์    ไชยตา
คุณครูอังสนา         รอดโพธิ์ทอง
คุณครูเยาวนุช        รุจิจนากุล
ชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย
2550รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
คุณครูจรุงจิต    ครุวิทย์
คุรุสภา
2550รางวัลการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น
คุณครูดรรชนี   พูถาวรวงศ์
กระทรวงศึกษาธิการ
2550รางวัลครูดีในดวงใจ
คุณครูธงชัย       สร้างความคิด
คุณครูฐาปะนี     ยี่หลัก
สพท.กทม. 2
2550รางวัลครูผู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาไทย
คุณครูสุปรารถนา   ยุกตะนันทน์
สพท.กทม.2
2550รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย แชมป์ซีเกมส์
คุณครูนิพน            แจ่มแจ้ง
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
2551ครูดีในดวงใจ
คุณครูสมารัตน์   พงษ์ศิลป์
สพท.กทม.2
2551ครูในดวงใจ รางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี
คุณครูสมารัตน์  พงษ์ศิลป์
2551รางวัลผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลยอดเยี่ยมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คุณครูมนตรี      โสภิสเขื่อนขันธ์
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
2551ครูวิทยาศาสตร์ในดวงใจ
คุณครูเพ็ชรรัตน์   ศรีวิลัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2551รางวัลครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น โครงการสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)
คุณครูกุณฑรี     เพ็ชรทวีพรเดช
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2551ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศฟิลิปปินส์
คุณครูกุณฑรี    เพ็ชรทวีพรเดช
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2552ครูดีในดวงใจ
คุณครูพัชรา  ภู่สันติสัมพันธ์
สพฐ.
2552ครูดีในดวงใจ
คุณครูจารุณี    มโนรัตน์
สพท.กทม.2
2552รางวัลที่ 1 ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณครูพัชรา    ภู่สันติสัมพันธ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2552รางวัลชมเชยระดับประเทศ ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
คุณครูวิราวรรณ   ชนะกุล
กระทรวงพลังงาน
2552รางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คุณครูกุณฑรี   เพ็ชรทวีพรเดช
สพท.กทม.2
2552รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนดีเด่น
คุณครูเพ็ชรรัตน์    ศรีวิลัย
สพท.กทม.2
2552ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมครู  สำหรับสอนนักเรียนความสามารถพิเศษโครงงาน วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลี
คุณครูเพ็ชรรัตน์    ศรีวิลัย
สสวท.
2552รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” 
คุณครูสุปรารถนา   ยุกตะนันทน์
คุรุสภา
2552รางวัลผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลยอดเยี่ยม
คุณครูนิพน    แจ่มแจ้ง
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
2552รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมยุวชนหญิงทีมชาติ
คุณครูมนตรี  โสภิสเขื่อนขันธ์
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
2552ที่ปรึกษาโครงงาน ม.อ.ก. Youth Challent 2009 ดีเด่นระดับชาติ
คุณครูปัญญา  สังข์ภิรมย์
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
2552รางวัลเกียรติยศ ครูดี  ครูเก่ง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คุณครูปัญญา  สังข์ภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
2552รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูพิวัสสา   นภารัตน์
สพท.กทม.2
2552รางวัลผู้ฝึกสอนการพูดโต้วาทีดีเด่น
คุณครูนันทนา   กสิบุตร
สพท.กทม.2