เกียรติประวัติครูดีเด่น

ปีการศึกษา

เกียรติประวัติที่ได้รับ

ชื่อหน่วยงาน

2550

 • รางวัลประทานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแก่ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

  คุณครูศศลักษณ์    ไชยตา

  คุณครูอังสนา         รอดโพธิ์ทอง

  คุณครูเยาวนุช        รุจิจนากุล

 • รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

  คุณครูจรุงจิต    ครุวิทย์

 • รางวัลการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่

  คุณครูดรรชนี   พูถาวรวงศ์

 • รางวัลครูดีในดวงใจ

  คุณครูธงชัย       สร้างความคิด

  คุณครูฐาปะนี     ยี่หลัก

 • รางวัลครูผู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาไท

  คุณครูสุปรารถนา   ยุกตะนันทน์

 • รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย แชมป์ซีเกมส์

  คุณครูนิพน            แจ่มแจ้ง

ชมรมรวมน้ำใจ

พระเกี้ยวน้อย

 

คุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

สพท.กทม. 2

 

สพท.กทม.2

สมาคมวอลเลย์บอล

แห่งประเทศไทย

2551

 

 • ครูดีในดวงใจ

  คุณครูสมารัตน์   พงษ์ศิลป์

 • ครูในดวงใจ รางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี

  คุณครูสมารัตน์  พงษ์ศิลป์

 • รางวัลผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลยอดเยี่ยมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

  คุณครูมนตรี      โสภิสเขื่อนขันธ์ 

 • ครูวิทยาศาสตร์ในดวงใจ

  คุณครูเพ็ชรรัตน์   ศรีวิลัย

 • รางวัลครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น โครงการสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)

  คุณครูกุณฑรี     เพ็ชรทวีพรเดช

 • ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศฟิลิปปินส์

  คุณครูกุณฑรี    เพ็ชรทวีพรเดช

สพท.กทม.2

สมาคมวอลเลย์บอล

แห่งประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สกว.

สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2552

 • ครูดีในดวงใจ

  คุณครูพัชรา  ภู่สันติสัมพันธ์

 • ครูดีในดวงใจ

  คุณครูจารุณี    มโนรัตน์

 • รางวัลที่ 1 ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  คุณครูพัชรา    ภู่สันติสัมพันธ์

 • รางวัลชมเชยระดับประเทศ ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

  คุณครูวิราวรรณ   ชนะกุล

 • รางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  คุณครูกุณฑรี   เพ็ชรทวีพรเดช

 • รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนดีเด่น

  คุณครูเพ็ชรรัตน์    ศรีวิลัย

 • ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมครู  สำหรับสอนนักเรียนความสามารถพิเศษโครงงาน

  วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลี

  คุณครูเพ็ชรรัตน์    ศรีวิลัย

 • รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” 

  คุณครูสุปรารถนา   ยุกตะนันทน์

 • รางวัลผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลยอดเยี่ย

  คุณครูนิพน    แจ่มแจ้ง 

 • รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมยุวชนหญิงทีมชาติ

  คุณครูมนตรี  โสภิสเขื่อนขันธ์ 

 • ที่ปรึกษาโครงงาน ม.อ.ก. Youth Challent 2009 ดีเด่นระดับชาติ

  คุณครูปัญญา  สังข์ภิรมย์

 • รางวัลเกียรติยศ ครูดี  ครูเก่ง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  คุณครูปัญญา  สังข์ภิรมย์

 • างวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  คุณครูพิวัสสา   นภารัตน์

 • รางวัลผู้ฝึกสอนการพูดโต้วาทีดีเด่น

  คุณครูนันทนา   กสิบุตร

สพฐ.

สพท.กทม.2

สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย

กระทรวงพลังงาน

สพท.กทม.2

สพท.กทม.2

 

สสวท.

 

คุรุสภา

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

สพท.กทม.2

สพท.กทม.2

2553  

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)