เกียรติประวัตินักเรียนดีเด่น

ปีการศึกษาเกียรติประวัติที่ได้รับชื่อหน่วยงาน
25501.รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
 มัธยมศึกษาตอนต้น   นายชวิน         พงษ์ผจญ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นายสิทธิการ   ปรีชาวุฒิเดช
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
25502.รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    “ร้อยกรอง น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน”
นายชวิน          พงษ์ผจญ
รัฐสภา
25503. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง เทิดเกียรติคุณครู “ครูของแผ่นดิน”
 นายชวิน        พงษ์ผจญ
คุรุสภา
25504.เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร “ประกายเพชร”
ด้านกีฬา นายเป็นเอก  การะเกตุ
ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นางสาวเม็ดทราย  ชัยพรแก้ว
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายชวิน  พงษ์ผจญ
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางสาวพัชรพร  เหล่าบัณฑิตพร
ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ นางสาวตะวันรุ่ง  เตี๋ยประดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
25511 .รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
 มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายบารมี  เพิ่มสันติธรรม
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
25512. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม
 นางสาวสุจิตรา   อภิเมธีธำรง
กระทรวงศึกษาธิการ
25513.รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 นายชวิน   พงษ์ผจญ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
25514.รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร “ประกายเพชร” ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 นางสาวสุธิดา   หัวใจ
กรุงเทพมหานคร
25521.โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลชนะเลิศแชมป์คำคมแห่งประเทศไทย
 นายธนัท  ตรีธารทิพย์เลิศ
เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดพัซเซิล ไทยแลนด์
25522. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย  นายชวิน    พงษ์ผจญ   
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
25523. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง เทิดเกียรติคุณครู
“ครูผู้มีจริยธรรม เป็นแบบอย่างของสังคม”
 นายชวิน     พงษ์ผจญ
คุรุสภา
25524. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ
 นายชวิน   พงษ์ผจญ
 นายกรพล   ไววิทยะ
 นางสาวใบบุญ   สกุลกรุณาอารี 
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25525. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ด แบรนต์คิงส์คัพ
 เด็กหญิงพัชรพร   ธรรมานุกรศรี
บริษัทเซเรบอส สยามพารากอน
25526. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6
 นายดิศทัต     แพทยานนท์ 
มูลนิธิ สอวน.
25527. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7
 นายธนัท   ตรีธารทิพย์เลิศ
มูลนิธิ สอวน.
25528. รางวัลเหรียญทองกีฬาเทควันโด   โคเรียน โอเพ่น
 นายปรีชญา  บูรณพนาวิบูลย์
โคเรียน โอเพ่น ประเทศเกาหลีใต้
25529. รางวัลเหรียญทองประกวดวาดภาพศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5
นางสาวเดือนวิสาข์    ชลศิริ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
255210.โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททีม สาขากายภาพ
นายนุติ   หุตะสิงห
 นายนรพนธ์  เจริญธนโชติ
 นางสาวเกตุธิดา   ชีวรุ่งนภากุล
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม