เกียรติประวัตินักเรียนดีเด่น

ปีการศึกษา

เกียรติประวัติที่ได้รับ

ชื่อหน่วยงาน

2550

1.รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

   มัธยมศึกษาตอนต้น      นายชวิน         พงษ์ผจญ

มัธยมศึกษาตอนปลาย   นายสิทธิการ   ปรีชาวุฒิเดช

2.รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    “ร้อยกรอง น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน”

   นายชวิน          พงษ์ผจญ

3. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง เทิดเกียรติคุณครู “ครูของแผ่นดิน”

   นายชวิน        พงษ์ผจญ

4.เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร “ประกายเพชร”

ด้านกีฬา         นายเป็นเอก  การะเกตุ

ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     นางสาวเม็ดทราย  ชัยพรแก้ว

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    นายชวิน  พงษ์ผจญ

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     นางสาวพัชรพร  เหล่าบัณฑิตพร

ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์   นางสาวตะวันรุ่ง  เตี๋ยประดิษฐ์

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

 

รัฐสภา

 

คุรุสภา

 

กรุงเทพมหานคร

2551

1 .รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

    มัธยมศึกษาตอนต้น    เด็กชายบารมี  เพิ่มสันติธรรม

2. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม

    นางสาวสุจิตรา   อภิเมธีธำรง

3.รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

   นายชวิน   พงษ์ผจญ

4.รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร “ประกายเพชร” ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   นางสาวสุธิดา   หัวใจ

 

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา  

เกียรติประวัติที่ได้รับ

ชื่อหน่วยงาน

2552

1.โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลชนะเลิศแชมป์คำคม

แห่งประเทศไทย

   นายธนัท  ตรีธารทิพย์เลิศ

2. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

มัธยมศึกษาตอนปลาย   นายชวิน    พงษ์ผจญ    

3. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง เทิดเกียรติคุณครู

“ครูผู้มีจริยธรรม เป็นแบบอย่างของสังคม”

    นายชวิน     พงษ์ผจญ

4. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ

    นายชวิน   พงษ์ผจญ

    นายกรพล   ไววิทยะ

    นางสาวใบบุญ   สกุลกรุณาอารี 

5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ด แบรนต์คิงส์คัพ

    เด็กหญิงพัชรพร   ธรรมานุกรศรี

6. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6

    นายดิศทัต     แพทยานนท์ 

7. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7

    นายธนัท   ตรีธารทิพย์เลิศ

8. รางวัลเหรียญทองกีฬาเทควันโด   โคเรียน โอเพ่น

    นายปรีชญา  บูรณพนาวิบูลย์

9. รางวัลเหรียญทองประกวดวาดภาพศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

    นางสาวเดือนวิสาข์    ชลศิริ

10.โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  

ประเภททีม สาขากายภาพ

      นายนุติ   หุตะสิงห

      นายนรพนธ์  เจริญธนโชติ

      นางสาวเกตุธิดา   ชีวรุ่งนภากุล

เอฟแอนด์เอ็น

ครอสเวิร์ดพัซเซิล

ไทยแลนด์

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภา

 

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บริษัทเซเรบอส

สยามพารากอน

มูลนิธิ สอวน.

 

มูลนิธิ สอวน.

โคเรียน โอเพ่น

ประเทศเกาหลีใต้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง  ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 2553
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)