กลุ่มบริหารวิชาการ


นายธงชัย อินทรพาณิชย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารวิชาการ

 • งานสำนักงาน (101)

 • งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (102)

 • งานจัดและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (103)

 • งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน (104)

 • งานผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (105)

 • งานห้องสมุด และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (106)

 • งานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน (107)

 • งานวิจัยคุณภาพการศึกษา (108)

 • งานโครงการพิเศษ (109)

 • งานแนะแนวการศึกษา (110)

 • งานวิเทศสัมพันธ์ (111)

 • งานระดับวิชาการ (112)

 • งานพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (113)

 • งานบริหารวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (114)

 • งานตารางสอน (115)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)