กลุ่มบริหารวิชาการ


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารวิชาการ

101 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

102 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

103 งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน

104 งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

105 งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

106 งานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

107 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

108 งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

109 งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ เหนือ

110 งานกำหนดภาระงานสอนและตารางสอน

111 งานประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการในสถานศึกษาและองค์กรอื่น

112 งานวิชาการระดับชั้น

113 งานโครงการพิเศษ

     113.01 โครงการลับสมองประลองฝีมือ

     113.02 โครงการเสาร์อัจฉริยะ

     113.03 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

     113.04 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)

     113.05 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) (ม.ปลาย)

     113.06 โครงการ พสวท. (DPST) และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (DPSTE)

     113.07 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

     113.08 โครงการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

     113.09 โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี

     113.10 โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ฟิสิกส์ กรุงเทพมหานคร ค่าย ๑

     113.11 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการเคมี (สพม.กท ๒)

     113.12 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

     113.13 ห้องเรียนสีเขียว

     113.14 โครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน

     113.15 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

     113.16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์

     113.17 โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

     113.18 โครงการวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ

     113.19 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ

     113.20 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

     113.21 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

     113.22 โครงการห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEMLAB) เพื่อพัฒนานักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

     113.23 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายกรุงเทพมหานคร

     113.24 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพม.กท ๒)

114 งานพัฒนาการศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (IS/PBL)

115 งานวิเทศบรรณกิจ

116 งานสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร