กลุ่มบริหารวิชาการ


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน


นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารวิชาการ

1.1 กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน

     1.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

     1.1.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     1.1.3 งานนิเทศการเรียนการสอนและกำกับติดตาม

     1.1.4 งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

     1.1.5 งานวิจัยในชั้นเรียน

     1.1.6 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

     1.1.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา

     1.1.8 งานทะเบียนนักเรียน

     1.1.9 งานวัดและประเมินผล

1.2 กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

     1.2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

     1.2.2 งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

     1.2.3 งานวิชาการระดับชั้น

     1.2.4 งานให้บริการทางวิชาการ

     1.2.5 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการในสถานศึกษาและองค์กรอื่น

     1.2.6 งานสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร