กลุ่มบริหารวิชาการ


นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารวิชาการ

1.1 กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน

     1.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

     1.1.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     1.1.3 งานนิเทศการเรียนการสอน

     1.1.4 งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

     1.1.5 งานวิจัยในชั้นเรียน

     1.1.6 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

     1.1.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา

1.2 กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

     1.2.1 งานทะเบียนนักเรียน

     1.2.2 งานวัดและประเมินผล

     1.2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

     1.2.4 งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

     1.2.5 งานให้บริการทางวิชาการ

     1.2.6 งานสำนักงานวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร