สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจิรพันธ์ อัตจริต

รายชื่อคณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สืบสานภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมไทยเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการ  คุรธรรมจริยธรรมทุกมิติรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อไปสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนเกิดความรัก  ภาคภูมิใจ  และหวงแหนชุมชนของตนเอง
5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถนำความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


Department of Social Sciences (Sociology, religious, and culture)
Vision
To provide a place of excellence where students can achieve full potential in their academic, creative, personal, physical and moral development to become leaders in a global communities.
Mission
To develop students to be good citizens of Thailand, follow the constitutional law, strengthen their critical thinking skills, and excel academically and morally.
Goals
1. To develop students academically and morally.
2. To develop students to a world class standard.
3. To develop students to be good citizens of Thailand.
4. To develop students to be patriotic.