ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจรินพรรณ กลิ่นหอม

รายชื่อคณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาผู้เรียน เจียระไนอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางภาษาต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานทั้งในทางการสนทนา การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศตรงตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Goal)
1. มีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาต่างประเทศระดับชั้นละ 40 คน
2. ส่งครูอาจารย์อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 คน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนสอบกลางภาคเรียนได้คะแนนเกินครึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการสอบปลายภาคเรียน
5  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางภาษาต่างประเทศวางแผนแก้ปัญหาได้


Department of Foreign Languages
Vision
To provide a place of excellence where students can achieve full potential in their academic, creative, personal, physical and moral development to become leaders in a global communities.
Mission
To develop and enhance verbal, written, and critical thinking skills, and encourage students to use those skills practically.
Goals
1. To set up and provide a classroom and special support for 40 gifted students in foreign languages.
2. To provide external supports for foreign language instructors.
3. To help all students pass midterm and final exam with the passing grade of 50.
4. To help all students use properforeign languages skills to communicate and apply in their daily lives.