กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

2.1 กลุ่มงานนโยบายและแผน

      2.1.1 งานกำหนดนโยบาย

      2.1.2 งานแผนงาน

      2.1.3 งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

      2.1.4 งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

      2.1.5 งานสารสนเทศ

      2.1.6 งานสำนักงาน

      2.1.7 งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

      2.1.8 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

      2.1.9 งานกองทุนการศึกษา

      2.1.10 งานธนาคารน้ำใจ

      2.1.11 งานสวัสดิการ

2.2 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

      2.2.1 งานการเงิน

      2.2.2 งานบัญชี

      2.2.3 งานวางแผนและจัดหาพัสดุ

      2.2.4 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ

      2.2.5 งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

ดาวน์โหลดเอกสาร