กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

201 งานบริหารการเงิน

202 งานบริหารบัญชี

203 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

204 งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

205 งานตรวจสอบภายใน

206 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

207 งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

208 งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

209 งานสวัสดิการโรงเรียน

210 งานสำนักงาน