กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

2.1 กลุ่มงานนโยบายและแผน

      2.1.1 งานกำหนดนโยบาย

      2.1.2 งานแผนงาน

      2.1.3 งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

      2.1.4 งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

      2.1.5 งานสารสนเทศ

      2.1.6 งานสำนักงาน

      2.1.7 งานสำนักงานผู้อำนวยการ

2.2 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

      2.2.1 งานการเงิน

      2.2.2 งานบัญชี

      2.2.3 งานพัสดุและสินทรัพย์

      2.2.4 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ

      2.2.5 งานควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ

      2.1.6 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

      2.1.7 งานการเงินสวัสดิการครูและบุคลากร

ดาวน์โหลดเอกสาร