กลุ่มบริหารงบประมาณ


นาวาอากาศตรีหญิงพิมพร เทียนอุดม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

  • งานสำนักงาน (201)

  • งานบริหารการเงิน (202)

  • งานบริหารบัญชี (203)

  • งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (204)

  • งานควบคุมภายใน (205)

  • งานตรวจสอบภายใน (206)

  • งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (207)

  • งานยานพาหนะ (208)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)