บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนิพน แจ่มแจ้ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์


นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์


ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์


นายเกรียงไกร เทียมแสน


นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล


นายวัลลภ นันตา


นายดนัย นาเมือง


นายวัชรพงศ์ หอมนาน


นายดนันท์ แย้มชื่น


ว่าที่ ร.ต.อานันท์ เชยสุวรรณ


นางสาวบุษบา ห้าวหาญ


นายอภิรักษ์ เรืองนคร


ว่าที่ ร.ต.หญิง ดาวเรือง สอนธรรม