บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนิพน แจ่มแจ้ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์


นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์


ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์


นายเกรียงไกร เทียมแสน


นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล


นายวัลลภ นันตา


นายดนัย นาเมือง


นายวัชรพงศ์ หอมนาน


นายดนันท์ แย้มชื่น


ว่าที่ ร.ต.อานันท์ เชยสุวรรณ


นางสาวบุษบา ห้าวหาญ


นายอภิรักษ์ เรืองนคร