บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์
[email protected]

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางอุไรวรรณ สุวรรณ์ศิลป์
[email protected]


นายเกรียงไกร เทียมแสน
[email protected]


นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล
[email protected]


นายดนัย นาเมือง
[email protected]


นายวัชรพงศ์ หอมนาน
[email protected]


นายดนันท์ แย้มชื่น
[email protected]


ว่าที่ ร.ต.อานันท์ เชยสุวรรณ
[email protected]


นางสาวบุษบา ห้าวหาญ
[email protected]


นายอภิรักษ์ เรืองนคร
[email protected]


นางสาวพิมพ์พลอย สุขบำรุง
[email protected]


นางสาวจุฑามาศ ฉุยฉาย
[email protected]


ว่าที่ร.ต.หญิงดาวเรือง สอนธรรม
[email protected]


นายภัทราวุธ พลางกูร
[email protected]