สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์

รายชื่อคณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านสุขภาพ สมรรถภาพและศักยภาพด้านกีฬาไทย และกีฬาสากล รักการออกกำลังกาย มีเจตคติที่ดี ตามหลักปรัชญาของโรงเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพตนเอง ความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตร/ผลการเรียนรู้ สร้างวินัยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติ
3. บุคลากรมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพ กีฬา และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา