บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจิรพันธ์ อัตจริต

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง


นายสุจินดา ปรากฎวงศ์

หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร


นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


นายโกศล มูลพรม

หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย


นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์

หัวหน้างานส่งเสริมและประเมินวิทยฐานะ


นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง

หัวหน้างานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา


นางสาวมะลิสา ศรีนอก

หัวหน้าระดับชั้น ม.1


นายพิทยา ทองเงิน

หัวหน้าระดับชั้น ม.2


นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา

หัวหน้าระดับชั้น ม.3


นายคมเดช พรมนาค

หัวหน้าระดับชั้น ม.4


นางสาวสุนิสา เถาจำปา

หัวหน้าระดับชั้น ม.5


นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์

หัวหน้าระดับชั้น ม.6


ว่าที่ร้อยตรี อานันท์ เชยสุวรรณ

หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย


นายธนชาติ เอียสกุล

หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน


นายเลิศจักขณ์ อัครเดชเวชวานิช

หัวหน้างานคณะสี


นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ว่าที่ร้อยตรี ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง

หัวหน้างานป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด


นางสาวปวีณา ยอดยศ

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาการศึกษา


นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร

หัวหน้างานสำนักงาน


นายพีรพันธ์ นิ่มลบ

หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม