บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวพรพชร สุนทรนนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา

หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร
หัวหน้างานวินัยและการลงโทษ


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือน


นางสาวมะลิสา ศรีนอก

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง


นางพนิดา โฉมศรี

หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


นายณัฐนันท์ บุญไชย

หัวหน้างานจัดระบบและทำทะเบียนประวัติ


นางแววดาว วรัญญานนท์

หัวหน้างานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


นายอดุล ดือราแม

หัวหน้างานอุทธรณ์และการร้องทุกข์
หัวหน้างานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ


นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร


นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร

หัวหน้างานสำนักงาน


นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี

หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน


นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร

หัวหน้างานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ


นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์

หัวหน้างานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ


นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์

หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร


นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง

หัวหน้างานจัดระบบและพัฒนาระบบองค์กร


นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด

หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู (งานวันสำคัญของโรงเรียน)