บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอังคณารัตน์ หวังดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางวรารัตน์ เชษฐานนท์


นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล


นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ


นายโกรบ มุทาพร


นายชาคริต แจ่มศรี


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์


นายบพิตร อิสระ


นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย


นางสาวศนิสา บุญสง่า


นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา


นางสาวสุนิสา เถาจำปา


นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์


นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง


นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม


นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม


นางสาวบงกช เหล็กผา


นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข


นายคเณศ สัมพุทธานนท์


นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี


นางสาวมธุรดา ศรีสุข


นางสาวกฤษณา ยืนบุรี


นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ


นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด


นางมัลลิกา ภาพีรนนท์


นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล


นางสาววันดี แซ่เต็ง


นายนิตินัย ศรีใส

นางสาวโสภาพร พระมล

นายวัชรพล
พลเยี่ยม