บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายบพิตร อิสระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางวรารัตน์ เชษฐานนท์


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์


นางอังคณารัตน์ หวังดี


นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล


นายโกรบ มุทาพร


นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ


นางสาวพรทิพย์ แก้วใจดี


นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ


นางสาวนิสา บุญสง่า


นายอภิชา นิลวัฒน์


นายชาคริต แจ่มศรี


นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย


นางทองกร ศรีบุญเรือง


นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล


นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา


นางสาวสุนิสา เถาจำปา


นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์


นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง


นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม


นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม


นางสาวบงกช เหล็กผา


นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข


นายคเณศ สัมพุทธานนท์


นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี


นางสาวมธุรดา ศรีสุข


นางสาวกฤษณา ยืนบุรี


นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ


นางสาววรานิตย์ เกณิกานนท์


นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด


นางมัลลิกา ภาพีรนนท์


นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล