บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายบพิตร อิสระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์


นางวรารัตน์ เชษฐานนท์


นางอังคณารัตน์ หวังดี


นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล


นายโกรบ มุทาพร


นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ


นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ


นางสาวศนิสา บุญสง่า


นายอภิชา นิลวัฒน์


นายชาคริต แจ่มศรี


นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย


นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล


นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา


นางสาวสุนิสา เถาจำปา


นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์


นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง


นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม


นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม


นางสาวบงกช เหล็กผา


นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข


นายคเณศ สัมพุทธานนท์


นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี


นางสาวมธุรดา ศรีสุข


นางสาวกฤษณา ยืนบุรี


นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ


นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด


นางมัลลิกา ภาพีรนนท์


นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล


นางสาววันดี แซ่เต็ง


นายนิตินัย ศรีใส


นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง