สรุปผลงานสำคัญโรงเรียนบดินทรเดชา

ปีการศึกษาโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชื่อหน่วยงาน
2527ศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)สสวท.
2533โครงการศูนย์ AFS เขตกรุงเทพเหนือมุลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (AFS) ประเทศไทย
2535ศูนย์กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กรมสามัญศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2536โครงการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบลงทะเบียนตามความสามารถของนักเรียน (ลบส.)กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2537ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาภาษาไทย
ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาพลานามัย
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 2540โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สังกัดกรมสามัญศึกษา สาขาวิชาเคมี
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2543โครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2543โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)มูลนิธิ สอวน.
2544โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
2544โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรมสามัญศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2549โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ด้วยวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสถาบันพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2549โรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนเพื่อสำนึกพลเมือง”สถาบันพระปกเกล้า
2550ศูนย์ฝึกอบรม สสวท. ภาคกลาง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.
2550โครงการวิจัย และพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2550โครงการครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.
สพฐ.
2550โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสพฐ.
2550โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายสพฐ.
2552โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสพฐ.
2553โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคาออมสิน
2553บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนาน
ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน
โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1
2553บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูระดับมัธยมศึกษากับ Asian UniversityAsian University
2559โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2559รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-
2559รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ระดับประเทศ ในโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประเภท Senior Division-
2560รางวัลโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนามูลนิธิ ดร.เทียม ร่วมกับสมาคมสตรีเพื่อสตรี
2560รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการแนะแนวอาชีพ” ตามโครงการสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2561รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์-
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ “พลังงานไทย...เพื่อใคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)
2561รางวัลชมเชยอันดับ 7 เกียรติบัตรเหรียญทอง ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ-
2561รางวัลเหรียญทอง แข่งขันเทควันโด ประเภทคู่ผสม รายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เชียงรายเกมส์-
2561รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Speech Contest ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2561รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2561คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดงานเขียนเยาวชน “ผู้นำที่แท้” ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2561-
2561รางวัลชนะเลิศ แข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม “นวัตกรรมเขื่อนจากขยะกู้โลก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับรายการช่อง 9 การ์ตูน
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
deneme bonusu veren siteler casino siteleri gsa-esports.net kugutsumen.com luxury gulet charter luxury blue cruise

bahisdene.com

evden eve nakliyat Nakliyat

güvenilir online casino siteleri 2023

jetbahis

Rexbet

hovarda

mobilbahis

Deneme Bonus

sekabet

maltcasino.biz

pinbahis

betduman.com

olabahis

وان ایکس بت

En İyi Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2023

1xbet

evden eve nakliyat parça eşya taşıma evden eve nakliyat ofis taşıma istanbul evden eve nakliyat watch teen sex Nakliyat firmaları
סרטון הסקס הפורנו הטוב ביותר של 2023 עם סקס חובבני ונערות חרמניות la meilleure pornomia khalifa avec la fille arabe chaude aux gros seins voyeur de sexe amateur en public avec de jeunes adolescents excités