สรุปผลงานสำคัญโรงเรียนบดินทรเดชา

ปีการศึกษาโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชื่อหน่วยงาน
2527ศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)สสวท.
2533โครงการศูนย์ AFS เขตกรุงเทพเหนือมุลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (AFS) ประเทศไทย
2535ศูนย์กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กรมสามัญศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2536โครงการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบลงทะเบียนตามความสามารถของนักเรียน (ลบส.)กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2537ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาภาษาไทย
ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาพลานามัย
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 2540โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สังกัดกรมสามัญศึกษา สาขาวิชาเคมี
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2543โครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2543โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)มูลนิธิ สอวน.
2544โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
2544โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรมสามัญศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2549โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ด้วยวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสถาบันพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2549โรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนเพื่อสำนึกพลเมือง”สถาบันพระปกเกล้า
2550ศูนย์ฝึกอบรม สสวท. ภาคกลาง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.
2550โครงการวิจัย และพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2550โครงการครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.
สพฐ.
2550โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสพฐ.
2550โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายสพฐ.
2552โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสพฐ.
2553โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคาออมสิน
2553บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนาน
ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน
โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1
2553บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูระดับมัธยมศึกษากับ Asian UniversityAsian University