สรุปผลงานสำคัญโรงเรียนบดินทรเดชา

ปีการศึกษา

โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน

2527

ศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

สสวท.

2533

โครงการศูนย์ AFS เขตกรุงเทพเหนือ

มุลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (AFS) ประเทศไทย

2535

ศูนย์กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กรมสามัญศึกษา

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2536

โครงการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบลงทะเบียนตามความสามารถของนักเรียน (ลบส.)

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2537

-ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาภาษาไทย

-ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาพลานามัย

กรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

         2540

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สังกัดกรมสามัญศึกษา สาขาวิชาเคมี

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2543

โครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2543

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(สอวน.)

มูลนิธิ สอวน.

2544

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ

2544

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-กรมสามัญศึกษา

-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

2549

โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ด้วยวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2549

โรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนเพื่อสำนึกพลเมือง”

สถาบันพระปกเกล้า

2550

ศูนย์ฝึกอบรม สสวท. ภาคกลาง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สสวท.

2550

โครงการวิจัย และพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

-สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

โครงการครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

-ศอ.บต.

-สพฐ.

2550

โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา

สพฐ.

2550

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

สพฐ.

2552

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

สพฐ.

2553

โครงการธนาคารโรงเรียน

ธนาคาออมสิน

2553

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนาน

ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1

2553

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูระดับมัธยมศึกษากับ Asian University

Asian University

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)