สรุปผลงานสำคัญโรงเรียนบดินทรเดชา

ปีการศึกษาโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชื่อหน่วยงาน
2527ศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)สสวท.
2533โครงการศูนย์ AFS เขตกรุงเทพเหนือมุลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (AFS) ประเทศไทย
2535ศูนย์กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กรมสามัญศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2536โครงการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบลงทะเบียนตามความสามารถของนักเรียน (ลบส.)กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2537ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาภาษาไทย
ศูนย์สาธิตการนิเทศวิชาพลานามัย
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 2540โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สังกัดกรมสามัญศึกษา สาขาวิชาเคมี
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2543โครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2543โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)มูลนิธิ สอวน.
2544โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
2544โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรมสามัญศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2549โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ด้วยวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสถาบันพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2549โรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนเพื่อสำนึกพลเมือง”สถาบันพระปกเกล้า
2550ศูนย์ฝึกอบรม สสวท. ภาคกลาง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.
2550โครงการวิจัย และพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2550โครงการครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.
สพฐ.
2550โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสพฐ.
2550โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายสพฐ.
2552โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสพฐ.
2553โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคาออมสิน
2553บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนาน
ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน
โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1
2553บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูระดับมัธยมศึกษากับ Asian UniversityAsian University
2559โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2559รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-
2559รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ระดับประเทศ ในโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2559รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประเภท Senior Division-
2560รางวัลโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนามูลนิธิ ดร.เทียม ร่วมกับสมาคมสตรีเพื่อสตรี
2560รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการแนะแนวอาชีพ” ตามโครงการสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2561รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์-
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา
2561รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ “พลังงานไทย...เพื่อใคร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)
2561รางวัลชมเชยอันดับ 7 เกียรติบัตรเหรียญทอง ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ-
2561รางวัลเหรียญทอง แข่งขันเทควันโด ประเภทคู่ผสม รายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เชียงรายเกมส์-
2561รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Speech Contest ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
2561รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2561คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561รางวัลชนะเลิศ การประกวดงานเขียนเยาวชน “ผู้นำที่แท้” ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2561-
2561รางวัลชนะเลิศ แข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม “นวัตกรรมเขื่อนจากขยะกู้โลก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับรายการช่อง 9 การ์ตูน
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
2561รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์