บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวณิตา ประภัศร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง


นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช


นางดารณี แรงเขตวิทย์


นายรังสิต มีแสง


นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ


นายชาญยุทธ นาวงษ์


นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง


นางเตือนใจ มลแก้ว


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ


นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง


นางนภัสนันท์ สิงห์เพียง


นายทัชชกร พวงพันธ์


นางสาวสมจินตน์ อารีศิลป


นางสาวนิตยา ชัยมงคล


นางสาววิไลรัตน์ จันทร์หอม