บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางดารณี แรงเขตวิทย์


นายรังสิต มีแสง


นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ


นายชาญยุทธ นาวงษ์


นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง


นางวณิตา ประภัศร


นางเตือนใจ มลแก้ว


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ


นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง


นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง


นางนภัสนันท์ สิงห์เพียง


นายทัชชกร พวงพันธ์


นางสาวสมจินตน์ อารีศิลป


นางสาวนิตยา ชัยมงคล


นางสาววิไลรัตน์ จันทร์หอม