บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวณิตา ประภัศร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ


นายชาญยุทธ นาวงษ์


นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง


นางเตือนใจ มลแก้ว


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ


นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง


นายทัชชกร พวงพันธ์


นางสาวสมจินตน์ อารีศิลป


นางสาวนิตยา ชัยมงคล