บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง
[email protected]

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง
[email protected]


นางเตือนใจ มลแก้ว
[email protected]


นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ
[email protected]


นายทัชชกร พวงพันธ์
[email protected]


นางสาวนิตยา ชัยมงคล
[email protected]


นางสาววศินี ไชยยะ
[email protected]


นางสาวอรอนงค์ ทองเบาะ
[email protected]