บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายเกรียงไกร เทียมแสน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร
หัวหน้างานแนะแนว


นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น


นางดรุณี ประกิจเพชร์


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม


นางสาวเมษา แสงตรง


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์


นางสาวนภาพร หริมเจริญ


นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี


นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.1


นายอภิรักษ์ เรืองนคร
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.2


นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.3


นางสาวอภิญญา บุญแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด


นางสาวอุษา เกตุหาร
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.1


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับ ม.2


นางชลกร ชาครอง
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับ ม.3


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม


นางสาวเมษา แสงตรง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์