บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายเกรียงไกร เทียมแสน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม
หัวหน้างานแนะแนว


นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น


นางดรุณี ประกิจเพชร์


นางสาวเมษา แสงตรง


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์


นางสาวนภาพร หริมเจริญ


นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี


นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.1


นายอภิรักษ์ เรืองนคร
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.2


นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.3


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด


นางสาวอุษา เกตุหาร
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.1


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับ ม.2


นางชลกร ชาครอง
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับ ม.3


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม


นางสาวเมษา แสงตรง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์