บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายเกรียงไกร เทียมแสน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางดรุณี ประกิจเพชร์
หัวหน้างานแนะแนว


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม


นางสาวเมษา แสงตรง


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์


นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร


นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น


นางสาวนภาพร หริมเจริญ


นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกองร้อยพิเศษ ระดับโรงเรียน


นางสาวมะลิสา ศรีนอก
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.1


นายฐิติพงศ์ จันทสีร์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.2


นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.3


นางสาวอภิญญา บุญแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับโรงเรียน


นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับ ม.1


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับ ม.2


นางชลกร ชาครอง
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับ ม.3


นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา
หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุมระดับ ม.ต้น


นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุมระดับ ม.ปลาย


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับ ม.ต้น


นางสาวเมษา แสงตรง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับ ม.ปลาย