บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายธัชชา เทศน์ธรรม


นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ


นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์


นายศิริธัญญา ตันสกุล


นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย


นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม


นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ


นางสาวภัทรี ชุมช่วย


นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร


นายเข็ม กลั่นใสสุก


นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี


นายธนาพิพัฒน์ สิงห์เฉลิม