บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายธัชชา เทศน์ธรรม
[email protected]

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายธนาพิพัฒน์ สิงห์เฉลิม
[email protected]


นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์
[email protected]


นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ
[email protected]


นายศิริธัญญา ตันสกุล
[email protected]


นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย
[email protected]


นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม
[email protected]


นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ
[email protected]


นางสาวภัทรี ชุมช่วย
[email protected]


นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร
[email protected]


นายเข็ม กลั่นใสสุก
[email protected]


นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี
[email protected]


นางสาวจันทรรัตน์ เตชะรุ่งโรจน์
[email protected]