วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนอง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยมีเป้าหมาย “พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” และในปีการศึกษา 2559 – 2563 โรงเรียนได้กำหนดแนวดำเนินการของโรงเรียนไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย


พันธกิจ (Mission)

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ เป็นพลโลกบนพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้


เป้าประสงค์ (Goals)

1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพตาม ความต้องการของผู้เรียน
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ ยกเว้นกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเป็นผู้นำในทุกด้าน มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งทำงานเพื่อสังคม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
5. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
6. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Characterization)

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ เป็นพลโลกที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อก่อให้เกิดแก่ลูกบดินทร ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. เป็นเลิศวิชาการ
10. สื่อสารสองภาษา
11. ล้ำหน้าทางความคิด
12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก


กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์


นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน (Policy for school implementation)

1. การบริหารและการจัดการ
– พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
– จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
– พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในโลกแห่งศตวรรษที่ 21
4. การพัฒนาด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม
– ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
– พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ


นโยบายการจัดการศึกษา

1. พัฒนาลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
2. สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากร


จุดเน้น (Priorities)

จุดเน้นที่ 1 ด้านพัฒนาผู้เรียน

  1. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและสากล

  2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็น สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

  3. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4

  5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียน

  6. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพจิตดี

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

  1. มีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง