ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมะลิสา ศรีนอก

รายชื่อคณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาผู้เรียน เจียระไนอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางภาษาไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานทั้งในทางการสนทนา การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความเป็นเลิศทางภาษาไทยตรงตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. มีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยระดับชั้นละ 40 คน
2. ส่งครูอาจารย์อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 คน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนสอบกลางภาคเรียนได้คะแนนเกินครึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการสอบปลายภาคเรียน
5  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางภาษาไทยวางแผนแก้ปัญหาได้


Department of Thai Language
Vision
To provide a place of excellence where students can achieve full potential in their academic, creative, personal, physical and moral development to become leaders in a global communities.
Mission
To develop and enhance verbal, written, and critical thinking skills of students.
Goals
1. To set up and provide a classroom and special support for 40 gifted students.
2. To provide external supports for Thai language instructors.
3. To have students pass midterm and final exam with the passing grade of 50.
4. To help all students useappropriate Thai language skills to communicate in their daily lives.