บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผน


นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ

หัวหน้างานกำหนดนโยบาย


นายไพศาล วงษ์ระหงษ์

หัวหน้างานแผนงาน


นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์

หัวหน้างานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


นางสาวจันทมาศ ทิมโต

หัวหน้างานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ


นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน

หัวหน้างานสารสนเทศ


นางสาวสุกัญญา รอดระกำ

หัวหน้างานสำนักงาน


นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ


นางดรุณี ประกิจเพชร์

หัวหน้างานธนาคารน้ำใจ

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง

หัวหน้างานการเงิน


นางสาวชลนิชา โคตรสีหา

หัวหน้างานเงินเดือน


นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์

หัวหน้างานบัญชี


นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์


นายพิชญเมธี แสงดี

หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ


นายสุภกิจ แก้วดวงดี

หัวหน้างานควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ


นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี

หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา


นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท

หัวหน้างานการเงินสวัสดิการครูและบุคลากร