บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป


นายสุพัฒน์ อัตจริต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป


นายวัชรพงศ์ หอมนาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ

หัวหน้างานสารบรรณ
หัวหน้างานสำนักงาน


นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์การศึกษา


นางสาวมธุรดา ศรีสุข

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


นายดนัย นาเมือง

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


นางสาววิลาวัลย์ วิโค

หัวหน้างานโภชนาการ


นายศิริธัญญา ตันสกุล

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา


นางสาวบุษบา ห้าวหาญ

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน


นายนิตินัย ศรีใส

หัวหน้างานสาธารณูปโภค


ว่าที่ร้อยตรี มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและการจราจร


นางประภา ปักษี

หัวหน้างานยานพาหนะ


นายวัชรพงศ์ หอมนาน

หัวหน้าโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center)