บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป


นางดารณี แรงเขตวิทย์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้ารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นายรังสิต มีแสง

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ


นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น ม.2


นายธนชาติ เอียสกุล

หัวหน้างานกิจการนักเรียน


นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ

หัวหน้าระดับชั้น ม.1


นายชาคริต แจ่มศรี

หัวหน้าระดับชั้น ม.3


นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด

หัวหน้าระดับชั้น ม.4


นายดนัย นาเมือง

หัวหน้าระดับชั้น ม.5


นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว

หัวหน้าระดับชั้น ม.6


นางสาวปวีณา ยอดยศ

หัวหน้างานคณะสี


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ว่าที่ร้อยตรี อานันท์ เชยสุวรรณ

หัวหน้างานสารวัตรและวินัยนักเรียน


ว่าที่ร้อยตรี ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง

หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด


นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย


นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต

หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา


นายพิสุทธิ์ แซ่อึ้ง

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


นางสาวอภิญญา บุญแก้ว

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์การศึกษา


นางเตือนใจ มลแก้ว

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


นางสาววิลาวัลย์ วิโค

หัวหน้างานโภชนาการ


นายฐิติพงศ์ จันทสีร์

หัวหน้างานสาธารณูปโภค


นายวัชรพงศ์ หอมนาน

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน


นายศรีธัญญา ตันสกุล

หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


นางดารณี แรงเขตวิทย์

หัวหน้างานธุรการ


นางจรินพรรณ กลิ่นหอม

หัวหน้างานรับนักเรียน


นางสาวอุษา เกตุหาร

หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน


นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ


นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง

หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา


นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง

หัวหน้างานยานพาหนะ


นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ

หัวหน้างานสำนักงาน