รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2563


ถามตอบ (Q&A)

1. ผู้ปกครองของนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษที่มอบตัวแล้ว ต้องมาในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2563 หรือไม่

  • ต้องมาประชุมผู้ปกครองตามกำหนดการ

2. ถ้านักเรียนไม่มารับหนังสือเรียนในวันที่ 13 หรือ 14 มิถุนายน จะต้องทำอย่างไร

  • นักเรียนสามารถมารับหนังสือภายหลังได้ โดยติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ หรือ
  • ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมารับแทนในวันที่ 13 หรือ 14 มิถุนายน ณ สถานที่และเวลาที่กำหนด

3. นักเรียนจำเป็นต้องสมัครรายวิชาเพิ่มเติม (Block course) หรือไม่

  • ม.1 ไม่จำเป็นต้องสมัครเรียนก็ได้ ถ้านักเรียนสมัครเรียนและได้รับคัดเลือกจะต้องเรียนในรายวิชาดังกล่าวในวันอังคารคาบ 8-9 โดยเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา (ไม่สามารถลาออกได้)
  • ม.4 ไม่จำเป็นต้องสมัครเรียนก็ได้ ถ้านักเรียนสมัครเรียนและได้รับคัดเลือกจะต้องเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่สามารถลาออกได้ แต่ถ้านักเรียนไม่สมัครเรียน Block course นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมที่เป็นรายวิชาที่ไม่เรียนต่อเนื่อง (shopping course)

4. การบริจาค

  • สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ในกรณีบริจาคผ่านระบบ e-Donation หากบริจาคด้วยเงินสดที่กลุ่มบริหารงบประมาณ ผู้บริจาคต้องให้ข้อมูลของผู้บริจาค แล้วโรงเรียนจะดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร