โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๓

รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2563 – 2565
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษ)
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ

กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดาวน์โหลดรายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัคร
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมศักยภาพภาษาไทย
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมนักกฎหมายน้อย
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมนาฎศิลป์

* จำนวนที่รับ ม.1 รับรายวิชาละ 1 กลุ่ม

คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ม.1/5 – ม.1/16) ที่ประสงค์จะเลือกเรียนเพิ่มเติม (ไม่จำเป็นต้องเรียนทุกคน)

คุณสมบัติเพิ่มเติม กลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดและให้ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร

เงื่อนไข
1. มีสิทธิ์สมัครและสอบคัดเลือกได้เพียงรายวิชาเดียว
2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
3. เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกตลอด 3 ปีการศึกษา (2563 – 2565)
4. การจัดห้องเรียนไม่ได้พิจารณาจากวิชาเพิ่มเติม (อาจได้อยู่ห้องเดียวกัน)

กำหนดการ

รายการ วันเดือนปี เวลา สถานที่
การสมัคร* วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าลิฟท์)
ประกาศผล ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) http://www.bodin.ac.th

*นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)