การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ 10)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)


ให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเรียน
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คลิก
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/confirm_bodin2564 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น.