ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

1. ดาวน์โหลดเอกสารคำชี้แจงสำหรับการมอบตัว และปฏิบัติตามคำชี้แจง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ


2. ดาวน์โหลดใบมอบตัว และกรอกใบมอบตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำมายื่นในวันมอบตัว
ใบมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4
ใบมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)


3. ให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/confirm_bodin2564 ภายในวัน และเวลาที่กำหนด


4. ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และชำระผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ mobile banking ทุกธนาคาร ดาวน์โหลด