รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมวิชาการ

(เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก แนะนำให้นักเรียนเปิดดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์)

เลือกชุมนุมวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:00 – 23:59 น. (ชุมนุมละ 22 คน)
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม

การเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนถอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (Drop) ด้วยตนเอง

*นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของชุมนุมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเลือกชุมนุม