การเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนถอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (Drop) ด้วยตนเอง

จากในปัจจุบัน เมื่อนักเรียนทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมแล้ว เมื่อระบบยืนยันการเลือกของนักเรียนแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองได้ แต่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนจะสามารถทำการถอนการลงทะเบียนชุมนุมด้วยตนเองได้ ภายในช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้เลือกกิจกรรมชุมนุม

 

โดยในหน้าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล จะปรากฏหน้าจอดังนี้
1. เมื่อนักเรียนได้ทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมเรียบร้อยแล้ว จากเดิมหน้าจอที่ปรากฏจะมีเพียงแค่หน้าที่แสดงรายละเอียดของนักเรียน และกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนทำการเลือกได้เท่านั้น แต่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะมีปุ่มเพื่อถอนการลงทะเบียน (Drop) กิจกรรมชุมนุม โดยเมื่อนักเรียนกดที่ปุ่ม “ถอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม” (ปุ่มสีแดง) จะมี Pop-up ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนยืนยัน

2. โดยเมื่อนักเรียนกดตกลง หรือ OK (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Web Browser ของนักเรียน) ระบบจะทำการถอนการลงทะเบียนชุมนุมของนักเรียน และคืนที่นั่งที่ว่างให้กับระบบ เพื่อให้นักเรียนคนอื่นสามารถลงทะเบียนมาแทนที่ได้

3. เมื่อระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งนักเรียนผ่าน Pop-up ว่าระบบได้ทำการถอนการลงทะเบียนชุมนุมดังกล่าวให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพานักเรียนกลับมายังหน้าเลือกชุมนุมเพื่อให้นักเรียนได้เลือกชุมนุมอีกครั้ง

 

หมายเหตุ: เมื่อนักเรียนเลือกชุมนุมเสร็จ นักเรียนจะไม่สามารถตรวจสอบที่นั่งที่ยังว่างอยู่ของชุมนุมอื่น ๆ ได้ และนักเรียนจะต้องเลือกชุมนุมใหม่ภายในกำหนดเวลาเดิม