แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์   (Vision)

                โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างมีความสุข  เป็นคนดี  มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

พันธกิจ   (Mission)

                พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้พัฒนาตนเป็นพลโลก ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้

 

เป้าประสงค์  (Goals)

                  1.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

                  2.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน