การสมัครใช้งาน Office 365 for Education

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้เปิดบริการ Office 365 for Education อีกครั้ง เพื่อเป็นระบบเสริมจาก G Suite for Education ซึ่งเป็นระบบเดิมที่โรงเรียนใช้งานอยู่ โดยบริการที่ครู บุคลากร และนักเรียนจะใช้งานได้ดังนี้

  • อีเมล 365.bodin.ac.th
  • การใช้งาน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint แบบออนไลน์
  • พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1 TB
  • Microsoft Teams สำหรับใช้การจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานร่วมกันต่าง ๆ
  • บริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans โดยดูที่หัวข้อ Office 365 A1

**เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้งาน จึงของดการเปิดใช้งาน Office 365 for Education ชั่วคราว**
ครู บุคลากร นักเรียนคนใดที่มีความประสงค์ที่จะใช้งาน Office 365 สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/J23ysNZJLGJsN3rU8
(ต้อง Login อีเมล @bodin.ac.th ก่อนลงทะเบียน)


ตัวอย่างอีเมลรหัสผ่าน

(กรณีได้รับก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2563)

(กรณีได้รับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)


เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้ว

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.office.com

ตั้งค่าข้อมูลสำหรับกู้รหัสผ่าน https://aka.ms/ssprsetup

กู้รหัสผ่าน (สำหรับผู้ที่ตั้งค่าข้อมูลสำหรับกู้รหัสผ่านแล้ว) https://aka.ms/sspr

(กรณีลืมรหัสผ่าน แต่ไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลสำหรับกู้รหัสผ่านไว้ ให้ติดต่อห้อง ICT 4113)