การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ตามแนวทาง สอวน.) (ครั้งที่ ๖) ลำดับที่ ๙๑

ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (ครั้งที่ ๔) ลำดับที่ ๘๖-๘๗, ๘๙-๙๐


การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๖) ลำดับที่ ๗๓, ๗๕-๗๘

ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ ๙) ลำดับที่ ๙๕, ๙๘, ๑๐๑, ๑๐๓, ๑๑๖, ๑๑๘-๑๑๙, ๑๒๒, ๑๒๔, ๑๒๗


การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ ๑) ลำดับที่ ๑๗๗-๑๘๑, ๑๘๓-๑๙๒, ๑๙๔-๑๙๙, ๒๐๑

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ ๑) ลำดับที่ ๑๗๙-๑๘๒, ๑๘๖, ๑๘๙-๑๙๗, ๑๙๙, ๒๐๑-๒๐๕, ๒๐๘, ๒๑๐, ๒๑๒, ๒๑๕-๒๑๖, ๒๑๘-๒๒๓, ๒๒๕, ๒๒๙-๒๓๐, ๒๓๒-๒๓๓, ๒๓๖-๒๓๗, ๒๔๐-๒๔๑, ๒๔๓-๓๔๕, ๒๔๗, ๒๔๙-๒๕๑, ๒๕๔-๒๕๗, ๒๕๙-๒๖๑


การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ

ประเภทสอบคัดเลือก (ครั้งที่ ๑) ลำดับที่ ๔๕-๕๕, ๕๗-๘๒, ๘๔-๘๖, ๘๘-๙๗

คำชี้แจงเลือกกลุ่มการเรียน


รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์พร้อมพิมพ์ใบมอบตัว

(ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 16:00 น.)


คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว


การแต่งกายนักเรียน