การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 4 <คำชี้แจงการเลือกกลุ่มการเรียนและการมอบตัว>

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10

โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 11

รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์พร้อมพิมพ์ใบมอบตัว

(ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น.)


คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว


การแต่งกายนักเรียน