การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 2

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 2

English Program ครั้งที่ 5

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 <คำชี้แจงการเลือกกลุ่มการเรียนและการมอบตัว>

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8

โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 9

รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์พร้อมพิมพ์ใบมอบตัว

(ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น.)


คำชี้แจงเอกสารประกอบการมอบตัว


การแต่งกายนักเรียน