โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2565 – 2567
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนโครงการ พสวท.)
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ

กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดาวน์โหลดรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาดาวน์โหลดใบสมัคร
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์[.pdf][.docx]
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ (ม.4/1 – ม.4/15)

คุณสมบัติเพิ่มเติม กลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดและให้ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร

เงื่อนไข
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
2. เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกตลอด 3 ปีการศึกษา (2565 – 2567)
3. การจัดห้องเรียนไม่ได้พิจารณาจากวิชาเพิ่มเติม (อาจได้อยู่ห้องเดียวกัน)

กำหนดการ

 

รายการ วันเดือนปี สถานที่
แจ้งความจำนงออนไลน์ ภายใน 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 แจ้งความจำนงทางระบบออนไลน์
รับสมัคร 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศผล ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) http://www.bodin.ac.th/