การเข้าทดลองใช้งานระบบสอบประเมินออนไลน์ของโครงการ TEDET ปีการศึกษา 2564

การเข้าทดลองใช้ระบบสอบประเมินออนไลน์

ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://tedet.or.th/Eva64 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอก Username และ Password

    • Username : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

    • Password : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย

  2. คลิก Login

  3. เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบแล้ว ให้อ่านคำชี้แจงอย่างละเอียด แล้วคลิกปุ่ม “ทำแบบทดสอบ”

  4. เมื่อหมดเวลาหรือนักเรียนทำแบบทดสอบครบเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “Dashboard” เพื่อกลับไปที่หน้าหลัก

คลิปวิดีโออธิบายขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบประเมิน

ขั้นตอนการทำข้อสอบ

ขั้นตอนการใช้ Exam Room

ขั้นตอนการเปิด 2 หน้าต่างพร้อมกันใน iPad