ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าเรียนออนไลน์ในรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ ในวันและเวลาดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรียนวันพุธ คาบเรียนที่ (4-5) เริ่มเรียนในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564
กลุ่มที่ 2 เรียนวันพุธ คาบเรียนที่ (8-9) เริ่มเรียนในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564