คู่มือการตรวจสอบข้อมูลปพ.1 สำหรับนักเรียน

เนื่องจากโรงเรียนต้องดำเนินการจัดทำเอกสารปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา จึงขอให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผลการเรียน ที่จะจัดพิมพ์ลงบนเอกสารปพ.1 ของนักเรียน

หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนนำหลักฐานติดต่องานทะเบียนวัดผล ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

ทั้งนี้หากนักเรียนไม่ยืนยันข้อมูลภายในกำหนด โรงเรียนถือว่านักเรียนไม่ประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลใด ๆ