แจ้งแนวทางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรายชื่อนักเรียนจำแนกตามกลุ่มมาเรียน

รายชื่อนักเรียนจำแนกตามกลุ่มมาเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มมาเรียน จะพิจารณาและแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง